The importance of tank testing

ความสำคัญของการทดสอบถัง

วิธีการทดสอบด้วย MassTech

อัตราการรั่วที่ 0.38 ลิตร/ชม.

การเพิ่มหรือลดระดับความสูงของปริมาณน้ำมัน 380 ml. เทียบได้กับ

  • การเปลี่ยนแปลงความสูงของน้ำมันที่ 0.016 mm.

  • การสูญเสียไอระเหย 0.0022%

MassTech วิธีการทดสอบระบบถังและท่อน้ำมันใต้ดินแบบโดยการวัดมวลและแรงดัน (Non-Volumetric)

การทดสอบถังด้วยวิธี MassTech

การต่ออุปกรณ์ที่สถานี

แผนภาพการเชื่อมต่อชุดวาล์วควบคุม

การเชื่อมต่อชุดวาล์ว

มวล1 และ มวล2, แรงดันที่เกิดขึ้น P1

มวล2 และ มวล3, แรงดัน P2

แรงดันที่เกิดขึ้น P1 และ P2 บันทึกค่าไว้

รายงานการทดสอบถังน้ำมัน
(ผ่านการทดสอบ)

รายงานการทดสอบถังน้ำมัน
(ไม่ผ่านการทดสอบ)