พวกเราคือใคร ?

เป็นบริษัทผู้ทดสอบและตรวจสอบระดับที่ 1 ตามกฏกระทรวงพลังงาน ปี 2556 และได้รับอนุญาตการขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน เมื่อปี 2559

โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Mass Tech เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทย

ตามกฏกระทรวง เรื่องการทดสอบถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดินโดยวิธีการอื่น พ.ศ.2560

ใครคือผู้ต้องการการตรวจสอบ

สำหรับคลังน้ำมัน
ทุกๆสิบห้าปี

สำหรับสถานที่เก็บรักษาน้ำมันและสถานีบริการน้ำมัน ทุกๆ10 ปี

สำหรับถังขนส่งน้ำมัน
ทุกๆหกปี

ทดสอบระบบ VRU สำหรับสถานที่เก็บรักษาน้ำมันและสถานีบริการน้ำมัน ทุกๆ 2 ปี

คุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบระดับที่ 1
ผู้ทดสอบและตรวจสอบระดับที่ 1 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคลมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 3,000,000 บาท และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

2. ต้องจัดทำสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยมีอายุตลอดเวลาที่เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ เพื่คุ้มครองต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ทดสอบในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อหนึ่งคน รวมทั้งคุ้มครองความเสียหายในทรัพย์สินของบุคคลอื่นในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท

3. มีผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบที่ปฏิบัติงานเป็นประจำให้แก่ผู้ทดสอบ

วิศวกรผู้ทดสอบ

หัวหน้าวิศวกรผู้ทดสอบ

วิศวกรผู้ตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้า

ติดต่อเรา

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้ พร้อมให้คำปรึกษาและหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากทางเรา ทางทีมงานจะตอบคำถามเหล่านี้ให้เร็วที่สุด

ที่ตั้งสำนักงาน

254 ซ.ลาดพร้าว 107, ถนนลาดพร้าว, แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ, กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2769-1000

เบอร์โทรศัพท์

0-2769-1000

แผนที่สำนักงาน