Crude oil production and others

การผลิตน้ำมันดิบและอื่น ๆ

น้ำมันดิบ

   แหล่งใหญ่ๆอยู่ใต้พื้นดิน  พบได้ทั้งบนบกและในทะเล เกิดจากการทับถมของซากพืชและซากสัตว์ดึกดำบรรพ์    มีลักษณะเป็นของเหลวสีเหลือง สีเขียว สีดำ หรือสีน้ำตาลไหม้ ต้องนำไปกลั่นที่โรงกลั่นน้ำมันก่อน เมื่อกลั่นแล้วจะได้น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ

  องค์ประกอบของน้ำมันดิบ  จะแตกต่างกันไปตามแหล่งน้ำมันที่ได้  แต่จะมีองค์ประกอบหลักเป็นสาร คาร์บอน (83-87%) และ ไฮโดรเจน (10-15%) จึงได้ชื่อว่า  ไฮโดรคาร์บอน

สิ่งที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ

น้ำมันแก๊สโซฮอล์

ปัจจุบันประเทศไทยโดยกระทรวงพลังงาน อนุญาตให้มีการผลิตแก๊สโซฮอล์ 3 ชนิด คือ

1.น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10   แบ่งเป็น
               1.1 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91
               1.2 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95
        โดยมีส่วนผสมของเอทานอลไม่เกินร้อยละ 10 และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 9 ผสมกับ น้ำมันเบนซินพื้นฐานร้อยละ 90 โดยปริมาตร

2.น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 มีส่วนผสมของเอทานอลไม่เกินร้อยละ 20 และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 19 ผสมกับ น้ำมันเบนซินพื้นฐานร้อยละ 80 โดยปริมาตร

3.น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 มีส่วนผสมของเอทานอลร้อยละ 85 ผสมกับ น้ำมันเบนซินพื้นฐานร้อยละ 15 โดยปริมาตรหรือมีเอทานอลไม่ต่ำกว่าร้อยละ75 เอทานอลที่ใช้ผสมจะอยู่ในรูปของเอทานอลแปลงสภาพ

น้ำมันไบโอดีเซล B7 – B20, B100

ไบโอดีเซลบริสุทธิ์ (B100) มีค่าซีเทนสูงกว่าน้ำมันดีเซล ไวไฟน้อยกว่า

** ไบโอดีเซล B20 หมายถึง การผสมน้ำมันไบโอดีเซลบริสุทธิ์ในสัดส่วนไม่เกิน 20% โดยปริมาตร กับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว **

** ไบโอดีเซล B7 หมายถึง การผสมน้ำมันไบโอดีเซลบริสุทธิ์ในสัดส่วนไม่เกิน 7% โดยปริมาตร กับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว **

ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงในสถานีบริการน้ำมัน

พื้นที่ที่อันตราย (Hazardous Area or Zone ) ในสถานีบริการน้ำมัน

พื้นที่ที่อันตราย
(Hazardous Area or Zone )
ในสถานีบริการน้ำมัน

พื้นที่ที่อันตราย (Hazardous Area or Zone ) ในสถานีบริการน้ำมัน

พื้นที่ที่อันตราย
(Hazardous Area or Zone )
ในสถานีบริการน้ำมัน

DOEB./ กรมธุรกิจพลังงาน
ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542

เมื่อมีการก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำมันเชื้อเสร็จจะต้องมีการทดสอบการรั่วซึมของถัง (สำหรับถังใหม่)

ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงใต้ดินเมื่อใช้งานครบ 10 ปี แล้วจะต้องทำการทดสอบสภาพถังและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัย (สำหรับถังที่มีอายุ 10 ปี)