Factors Affecting the Test

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทดสอบ

ระดับน้ำใต้ดิน

อุณหภูมิ

**อุณหภูมิที่เปลี่ยนทุก 1 องศาเซลเซียส จะส่งผลกระทบทำให้ปริมาตรของน้ำมันเปลี่ยนแปลงไป 25 ลิตร**

ปริมาณน้ำที่ผสมในน้ำมัน

ตารางเปรียบเทียบวิธีการทดสอบ

วิธีการทดสอบ
แรงดันที่ใช้
ระยะเวลา
แรงดันน้ำ (เฉพาะถังใหม่)
ระดับน้ำไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
แรงดันอากาศ (เฉพาะถังใหม่)
แรงดันก๊าซเฉื่อย (เฉพาะถังใหม่)
3-5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ไม่เกิน 15,000 ลิตร / ไม่น้อยว่า 24 ชม.
ไม่เกิน 30,000 ลิตร / ไม่น้อยว่า 48 ชม.
ไม่เกิน 45,000 ลิตร / ไม่น้อยว่า 72 ชม.
ไม่เกิน 60,000 ลิตร / ไม่น้อยว่า 96 ชม.
MassTech
1.45 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ไม่เกิน 2 ชั่วโมง

MassTech

วิธีเดิม